.

iApp点击两次返回退出代码

2020/2/3 17:39:00  人气 15    iApp  
按两次返回键退出那个原来需要在载入事件中将变量赋值,不好管理代码,所以改了以下,只需要把代码写入重写返回键就可以了,也可以写在按钮中做双击事件
 
f(a==1)
 
{
 
end()
 
}
 
else
 
{
 
s a=1
 
tw("再按一次退出")
 
t()
 
{
 
stop(2000)
 
s a=0
 
}
 
}

. 小叶子网 http://wap.xyz

发表回复

   


  通知楼主
暂无回复!
.

随机推荐

刷新 换一批